Personuppgifter

När du kontaktar Sundets Ögonläkare så registrerar vi personuppgifter om dig. Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning att gälla i alla medlemsstater. Den kallas GDPR vilket är en förkortning av Geral Data Protection Regulation. Till­sammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, ersätter den Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot tidigare regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärpts, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökat. Som vårdgivare verkar vi också under Patientdatalagen.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi samlar endast in personuppgifter som har ett uttryckligt ändamål och försöker minimera mängden personuppgifter vi samlar in om dig. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller längre än gällande lag tillåter.

De typer av personuppgifter som lagras och samlas in är:

 • Person– och kontaktinformation
 • Patientdata: Journaluppgifter inklusive hälsouppgifter 
 • Betalningsinformation: Betal- och kreditkortsinformation, fakturainformation och bankkontonummer
 • Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss

Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du kontaktar oss men vi får också uppgifter från andra vårdgivare som innehåller personuppgiftsinformation.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är en part som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan ibland komma att delas med personuppgiftsbiträden för att uppfylla de åtaganden vi gjort mot dig, exempelvis kan din hälsoinformation lagras i ett journalsystem som sköts av en extern leverantör. Dina personuppgifter delas enbart med personuppgiftsbiträden då det går i linje med ett uttryckligt ändamål för insamling av personuppgifterna. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Delat personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter som vi delar personuppgiftsansvaret med. När dina personuppgifter delas med ett företag som vi har delat personuppgiftsansvar med gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering när de hanterar dina personuppgifter.

Exempel på sådana parter är:

 1. Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. Företag som erbjuder journalföringstjänster
 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag och andra betaltjänstleverantörer).
 4. Vissa vårdenheter, laboratorium eller försäkringsbolag

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Sundets Ögonläkare är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inget annat anges i denna information.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel i Patientdatalagen.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

Sundets Ögonläkare
Industrigatan 21 C
234 35 Lomma

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  som är den myndighet som är tillsynsansvarig.

 • Telefon 040-615 20 60 kl 8-9
 • Adress Industrigatan 21 C, Helsingborg
 • Mail reception@sundets.se